Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

พุทธอุทยานและพระมงคลมิ่งเมือง

พุทธอุทยานและพระมงคลมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่เขาดานพระบาท ห่างจากตัวเมืองไปทางด้านเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร บริเวณวัด ประกอบด้วย หินดานธรรมชาติร่มรื่นด้วยพันธุไม้นานาชนิด ซึ่งได้รับ การปรับแต่งให้เป็น “พุทธอุทยาน” ส่วนพระมงคลมิ่งเมือง หริอ พระใหญ่ ปางมารวิชัย องค์พระหน้าตักกว้าง 11 เมตร ความสูงจาก ระดับพื้นดินถึงยอดเปลวรัศมี 20 เมตร เป็นพระพุทธรูปที่ได้รับอิทธิพล สกุลศิลปอินเดียเหนือ (ปาละ) ที่แผ่อิทธิพลมายังภาคอีสานของไทย เมื่อพันปีเศษ ออกแบบโดย จิตรบัวบุศย์โดยการก่อสร้างแบบคอนกริต เสริมเหล็กครอบ พระองค์เดิมซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนป็นมีฐานกว้าง 8.4 เมตร ยาว 12.6 เมตร สูง 5.2 เมตร แล้วแต่งองค์พระด้านนอกด้วย กระเบื้องโมเสค!ทอง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2508 เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของ ชาวจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานี พระมงคลมิ่งเมือง เป็นพระพุทธรูปที่มืพุทธลักษณะงดงามประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางด้านหลังของพระมงคลมิ่งเมืองมีพระพุทธรูปลักษณะแปลกอีก 2 องค์ห่มจีวรเหลืองลออตา มีนามว่า “พระละฮาย” หริอที่ชาวบ้าน เริยกว่า “พระขี่ส่าย” หมายถึง ไม่สวย ไม่งาม โดยเริยกตามรูปลักษณ์ ขององค์พระพุทธรูปโบราณ พบในหนองนี้าเมื่อปี พ.ศ. 2505 ครั้งที่ มีการปรับปรุงบริเวณโดยรอบเพื่อทำฝายกั้นนี้า ถือกันว่าเป็นพระ ที่ให้โชคลาภ ชาวบ้านมักมาบนบานขอพรอยู่เสมอ วัดถํ้าแสงเพชร หรีอวัดศาลาพันห้อง ตั้งอยู่บนถนนสาย อำนาจเจริญ-เขมราฐ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 18 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นวัดที่มืบริเวณ กว้างขวาง ประกอบด้วย วิหารอยู่บนยอดเขาสูง ทางด้านทิศเหนือ ของวิหารมืถํ้าขนาดใหญ่ ภายในถํ้ามืพระพุทธรูปองค์ใหญ่ “พระเหลาเทพนิมิตร” เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ประดิษฐานใน พระอุโบสถ องค์พระพุทธรูปประทับขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย ลงรักปิดทองงดงาม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2263 กล่าวกันว่าเป็น พระพุทธรูปที่มืพุทธลักษณะงดงามที่สุดในภาคอีสาน ซึ่งจัดอยู่ใน พระพุทธรูปศิลปะลาวสกุลช่างเวียงจันทน์ ที่ได้รับอิทธิพลจาก พระพุทธรูปศิลปะล้านนา ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 21-22 ลันนิษฐานว่า สร้างขึ้นหลังจากระยะเวลาดังกล่าวไปเล็กน้อย เนื่องจากมีอิทธิพลของ tlมือช่างท้องถิ่นปรากฏอยู่มากเป็นต้นว่าเค้าพระพักตร์ เปลวรัศมี ที่ยืดสูงขึ้น ลัดส่วนของพระเพลา และพระบาทซึ่งคล้ายคลึงกับที่ ปรากฏอยู่ในกลุ่มพระพุทธรูปไม้ และสำริด ที่สร้างขึ้นระหว่าง ปลายพุทธศตวรรษที่ 23 ถึงพุทธศตวรรษที่ 24

วัดไชยาติการาม ตั้งอยู่ที่บ้านโพนเมือง ตำบลไม้กลอน วัดนี้มืพระพุทธรูปสำริดประทับขัดสมาธิราบปางมารวิชัยสูง 55 เซนติเมตร จัดอยู่ในกลุ่มพระพุทธรูปศิลปะลาวสกุลช่างเวียงจันทน์ เปรยบ เทียบได้กับพระพุทธรูปปางมาทิชัยที่ระเบียงหอพระแก้ว เมือง เวียงจันทน์ และพระพุทธรูปที่วัดวิชุล เมืองหลวงพระบาง ซึ่งมีอายุอยู่ในราว ปลายพุทธศตวรรษที่ 22 ถึงพุทธศตวรรษที่ 23

แหล่งทอผ้าไหม   ตั้งอยู่ที่บ้านสร้อย ตำบลจานลาน เป็น หมู่บ้านที่ชาวบ้านรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ทอผ้าไหม จัดเป็น อุตสาหกรรมครัวเรือน และเป็นอุตสาหกรรมแบบครบวงจร คือ ปลูก หม่อนเลี้ยงตัวไหมเอง ทอผ้าไหมเอง และจัดจำหน่ายผ้าไหมเองด้วย

ทิวทัศน์ริมฝังโขง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอยู่บริเวณ หน้าที่ว่าการอำเภอชานุมาน ในตอนเย็นทัศนียภาพทั้งสองฝากฝัง ไทย-ลาว สวยงามมาก เหมาะแก’การถ่ายภาพอาทิตย์ยามอัสดง เป็นอย่างยิ่ง


เป็นอุทยานที่มีเนื้อที่อยู่บน แนวรอยต่อ 3 จังหวัด คือ อำแภอนิคมคำสร้อย อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรอำเภอชานุมานและ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ มีเนื้อที่ 252 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 145,000 ไร่ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเทือกเขา สลับซับซ้อน ทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ลงสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วยปาอันอุดมสมบูรณ์หลายชนิด พื้นที่หลายแห่งมิลานหินขนาดใหญ่ ซึ่งชาวท้องถิ่นเริยกว่า “ดาน” กระจายอยู่ตามปา ส่วนใหญ่เป็นปาเบญจพรรณ และปาดิบแล้ง กระจายอยู่ตามเทือกเขาต่างๆ บริเวณพื้นที่ปาเหล่านี้ มิสัตว์ปา อาศัยอยู่หลายชนิด โดยเฉพาะที่เทือกเขาภูสระบัว ซึ่งเป็นพื้นที่ปา ขนาดใหญ่ และอุดมสมบูรณ์1ปด้วยแหล่งนํ้า สามารถพบสัตว์ปา ได้หลายชนิด เช่น เก้ง หมูปา กระต่ายปา ลิง ปาง เม่น กระจง และสัตว่ปีกประเภทต่างๆ ได้แก่ ไก่ฟ้า ไก่ปา เป็นต้น บริเวณเขตอุทยานฯ ประกอบด้วยทิวทัศน์ที่สวยงาม ความวิจิตรพิสดารของหินผามิความเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ตลอดจนร่องรอยของการต่อล้อันเกิดจากความขัดแย้งทางการเมือง จึงทำให้พื้นที่แห่งนี้มืศักยภาพทางการท่องเที่ยว