ภาพรวมการเดินทางท่องเที่ยวเกาะช้าง จ.ตราดในภาพรวม มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น  ร้อยละ 6.16 ทั้งนี้ ชาวต่างชาติมาทัวร์มีอัตราเพิ่มขึ้นค่อนข้างดีถึงร้อยละ 25.18  ส่วนชาวไทยมีอัตราการเติบโต  ลดลงร้อยละ 2.39

การที่เกาะช้างได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นผลมาจากเกาะช้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความสวยงามและสงบ  มีระยะทางไม่ไกล ประกอบกับปัจจัยเสริมจากการเปิดสนามบินในพื้นที่  ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมเดินทางเข้ามามากขึ้น แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม อาทิ หาดทรายขาว  หาดคลองพร้าว  หาดไก่แบ้  อ่าวใบลาน และแหลมไชยเชษฐ์  นอกจากนี้ยังมีการจัด กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจากภาครัฐ ซึ่งมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

Koh Chang Hotels

เมื่อพิจารณาถึงการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวเกาะช้าง มีการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันประมาณ 2,265.05 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.37  คิดเป็นรายได้ประมาณ  4,493.54 ล้านบาท  ส่วนนักทัศนาจรมีค่าใช้จ่ายต่อวันประมาณ  1,026.24  บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.49 ก่อให้เกิดรายได้ใน  แหล่งท่องเที่ยวทั้งสิ้นประมาณ  3.95 ล้านบาท

 Koh Chang Hotels

ผู้เยี่ยมเยือนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันประมาณ   2,262.65  ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.44 หากพิจารณาถึงลักษณะของการใช้จ่ายแล้ว พบว่าผู้เยี่ยมเยือนจะใช้จ่ายเป็นค่าที่พัก  รองลงมาเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง และค่าซื้อสินค้าและของที่ระลึก เมื่อรวมรายได้ทั้งหมดที่เกิดจากการท่องเที่ยวภายในประเทศประมาณ  4,497.49 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.99