จังหวัดตราด มีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติด้านการท่องเที่ยว เกาะช้าง และหมู่เกาะใกล้เคียง ประกอบด้วยหมู่เกาะต่าง ๆ รวม 52 เกาะ มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายกระจายอยู่ทั่วไป

ทั้งประเภท ชายหาดที่ขาวสะอาด และยังมีน้ำตก ทะเล ปะการัง แหล่งตกปลา ตลอดจนวิถีชีวิตด้านการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ประมงทะเลและการทำสวนผลไม้ซึ่งสามารถพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวได้ ในปี 2551 สามารถทำรายได้ ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.34 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน 2,122.11 บาท

ตราด มีชายฝั่งทะเลตลอดแนว

ตราด   มีชายฝั่งทะเลตลอดแนวยาว  ๑๖๕.๕   กิโลเมตร  จึงเป็นเมืองท่า ชายทะเลฝั่งตะวันออกที่มีชัยภูมิเหมาะกับการแวะจอดเรือ เพื่อขนถ่ายแลกเปลี่ยนสินค้า มีทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ทำให้เกิดประมงชายฝั่ง ประมงน้ำลึกและการท่องเที่ยวทางทะเล นอกจากนี้ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการรักษาความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศ  ตลอดจนเป็นเส้นทางระบายน้ำฝนจากพื้นดินลงทะเลได้อย่างรวดเร็ว จึงทำให้ไม่เกิดปัญหาในช่วงฤดูน้ำหลาก

ตราด มีทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางทะเลที่สวยงาม ยังคงความเป็นธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์     ประกอบด้วย   หมู่เกาะน้อยใหญ่   จำนวน ๕๒ เกาะ/  เกาะช้างเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองรองจากเกาะภูเก็ตและมีเกาะกูดเป็นมรกตแห่งท้องทะเลตราด   ซึ่งนอกจากเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สำคัญ/ระดับนานาชาติแล้ว     หมู่เกาะช้างยังเป็นเสมือนกำแพงบังคลื่นลมในรอบปี    ๒๕๔๙  มีรายได้จากการท่องเที่ยว/เป็นเงิน  ๔,๗๓๙  ล้านบาท และในปี  ๒๕๕๐ เพิ่มขึ้นร้อยละ  ๒๒